Cyklon utvecklad av Centriclean Systems

PowerSwirl® är den mest effektiva cyklon-baserade stoftavskiljaren som finns på marknaden. Precis som i en traditionell cyklon accelereras partiklarna nedåt i en virvlande rörelse och separeras ut på grund av centrifugalkraften.

Tack vare vår patenterade teknik, har PowerSwirl® emellertid en reningsgrad som ligger över den i en traditionell cyklon, med en effektivitet som i många fall är jämförbar med påsfilter och elektrostatfilter.

PowerSwirl® kombinerar ett påsfilters höga effektivitet med en cyklons konstanta flöde.

Jämfört med traditionella cykloner har vår teknik inte heller några rörliga delar. Både investerings- och underhållskostnaderna är därför låga.

Läs mer här om Working principle of CentriCleans ”PowerSwirl” compared with a traditional cyclone.

Minsta partikelstorlek: Cirka 0,5 µm – beroende på densitet och form
Effektivitet: Upp till 99,9%
Teknik: Patenterad PowerSwirl® högeffektiv cyklon
Kraftkälla: Inga rörliga delar. Drivs av ett fläktsystem
Elförbrukning: Lägre än för elektrostatiska filter.
Dimension: Kompakt
Kapacitet: Från några få liter/sekund till hundratals kubikmeter/sekund
  • Påsfilterliknande reningsgrad
  • Kostnadseffektiv (låg initial investering och låga underhållskostnader)
  • Relativt litet platsbehov
  • Måttligt tryckfall
  • Konstant tryckfall och effektivitet över tiden
  • Lämplig för stora mängder damm i flödet
  • Lämplig för gaser med hög temperatur och glödande aska
CCS PowerSwirl Påsfilter
Konstant luftflöde Minskande luftflöde
Inga temperaturbegränsningar Temperaturbegränsningar
Även vätskor och slurry Endast torra partiklar
Inga underhållskostnader Höga underhållskostnader
Kompakt Något större platsbehov

I de flesta fall krävs ingen rengöring Frekvent rengöring krävs
CCS PowerSwirl Elektrostatfilter
Moderata investeringskostnader Höga investeringskostnader
Anpassningsbar till processförändringar Begränsad anpassningsförmåga
Kräver obetydligt underhåll Kräver utbildad personal
Begränsade underhållskostnader Höga underhållskostnader
Kompakt Stort platsbehov